Kategorijų archyvas: Švietimas

Gru
08
2013

Pilietiškumo pamoka Rozalimo vidurinėje mokykloje

Pakruojo r. sav. info

   Gruodžio 5 d. Rozalimo vidurinės mokyklos 9–10 kl. moksleiviams pilietinio ugdymo pamoką vedė merė Asta Jasiūnienė. Mokykos direktorius G. Skorupskis pristatė moksleiviams vienai pamokai mokytoja tapusią merę ir palinkėjo gero darbo. Rajono vadovė moksleiviams papasakojo apie savivaldybės veiklą, linkėjo būti aktyviems, pilietiškiems ir atsakingiems bendruomenės nariams.      Moksleiviai pakankamai aktyviai įsitraukė į pokalbį …

Continue reading »

Rgs
27
2013

Ma­tas Gri­go­nis Ro­za­li­me

(Iš kn. Ma­tas Gri­go­nis. Raš­tai. Vil­nius, 2008.)     Mo­kyk­la    Į Ro­za­li­mą nu­vy­kau 1925 m. rugp­jū­čio 1 d. ir pra­dė­jau ei­ti vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas.    Ro­za­li­mo vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ky­to­jų su­dė­tis bu­vo ne­peik­ti­na. Čia dvi mo­ky­to­jos – ma­no bu­vu­sios mo­ki­nės iš Pa­ne­vė­žio gim­na­zi­jos: El­zė Ma­siu­ly­tė ir Eu­ge­ni­ja Nur­kai­tė. Ma­siu­ly­tė dės­tė geog­ra­fi­ją ir kū­no kul­tū­rą. Nur­kai­tė – …

Continue reading »

Rgp
29
2013

Mokslo metų pradžios šventė

     Mokslo metų pradžios šventė rugsėjo 2 d. Rozalimo vidurinėje mokykloje prasideda 8.30 val.

Bal
27
2013

Robotukai atskleidžia programavimo talentus

Mokiniai kartu su mokytou

     Kas yra le­go ro­bo­tai ir ką ga­li, kai jiems į „sme­ge­nis“ įde­da­ma už­duo­tis, o pa­pras­čiau ta­riant – žmo­gaus su­kur­ta pro­gra­ma, Pak­ruo­jo ra­jo­ne ži­no ir mo­ka vis dau­giau moks­lei­vių. Žai­di­mai su ro­bo­tu­kais tam­pa po­pu­lia­ria in­te­lek­tua­laus spor­to ša­ka, ku­ri ra­jo­no mo­kyk­lo­se at­sklei­džia pro­gra­ma­vi­mo ta­len­tus. To­kiais ga­bu­mais ša­ly­je jau pa­si­žy­mė­jo Ro­za­li­mo vi­du­ri­nės moks­lei­viai.     Res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se – …

Continue reading »

Kov
05
2013

2 proc. parama

Gerbiamieji,      Jau atėjo momentas, kai turėsite nuspręsti kam panaudosite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Šie du procentai GPM gali pdėti  asociacijai – LK „Rozalinas“. Visa Jūsų skirta parama yra nukreipiama renginių, akcijų, kurie prisideda prie jaunimo, ir ne tik, užimtumo didinimo organizavimui.      Pasirūpinkitę, kad 2 procentai nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio būtų panaudoti geriems darbams, …

Continue reading »

Rgs
04
2012

Mokslo ir žinių diena

Šiais metais mokyklos duris pravėrė 9 pirmokai

     Rozalimo vidurinėje mokykloje pi­ma­sis skam­bu­tis skam­bėjo rug­sė­jo 3-ąją.     Šiais metais pirmą kartą vidurinės mokyklos duris pravėrė devyni pirmokai. Kad pirmieji žingsniai čia būtų tvirtesni juos palydėjo abiturientai, kurių  Rozalime  aštuoniolika.     Nedžiugina tai, jog 2012/2013 mokslo metais Ro­za­li­mo vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ne­be­bus vie­nuo­lik­to­kų kla­sės. Vie­nuo­lik­to­kų kla­sė ne­komp­lek­tuo­ta dėl to, kad jų li­ko tik …

Continue reading »

Lie
16
2012

Įteikti atestatai

       Šeštadienį Rozalimo vidurinės mokyklos abiturientai paskutinį kartą rinkosi į mokyklą atestatų įteikimo ceremonijai. Brandos atestatus atsiėmė 14 abiturientų.      Jau tradiciškai gerai besimokantys ir aktyvūs moksleiviai apdovanoti Mokslų daktaro Dano Ridiko vardo premija. Šiais metais I-osios premijos nominante tapo Živilė Nainytė, kuriai atiteko 500 litų. II-osios premijos nusipelnė Austėja Šlivinskaitė, kuriai  įteikti 300 litų, o …

Continue reading »

Gru
14
2011

Kviečiame išsakyti nuomonę dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano

          Nuo gruodžio 14 dienos pristatomas ir viešai svarstyti pateikiamas Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano projektas. Jis bus skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt. Su projektu bus galima susipažinti kiekvienoje rajono savivaldybės gimnazijoje, vidurinėje, pagrindinėje ir pradinėje mokykloje, seniūnijose.           Projektą parengė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės2011 m. spalio …

Continue reading »

» Naujesni pranešimai