«

»

Kov
01
2013

Sutikdavo ir išlydėdavo svečią ištardamas savo mėgstamiausią – „Valio“.

Gerb. kunigas A. Kisielius

     Kiekvienas rozalimietis pažino kun.  A. Kisielių, malonų, niekada nestokojusį geros nuotaikos, dosniai dovanodavusį savo širdies šilumą ir save kitiems, propaguodavusį toleranciją, humanitarines ir egzistencines žmogaus vertybes. Jis rasdavo kalbą su ateistu ir su tikinčiu, su turtuoliu ir su vargšu, su vaiku ir su seneliu. Kiekvienas žmogus, bent kartą bendravęs su kun. A. Kisieliumi, jautė spinduliuojančią šilumą, ramybę  ir begalinę meilę kiekvienam  žmogui. O per tuos Rozalime praleistus dešimtmečius klebonas bendravo su šimtais žmonių, žinojo jų vardus ir rūpesčius. Barti nemėgo. Jeigu ką turėdavo pasakyti – pasakydavo į ausį. Sutikdavo ir išlydėdavo svečią ištardamas savo mėgstamiausią – „Valio“.

      „Jau pra­bė­go vie­ne­ri me­tai nuo dau­ge­liui bran­gaus, my­li­mo ir mie­lo Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio, il­ga­me­čio Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no ku­ni­go Ani­ce­to Ki­sie­liaus mir­ties. Tai pui­ki pro­ga dar kar­tą pri­si­min­ti šį tvir­tą Ro­za­li­mo ąžuo­lą, ku­ris per ke­tu­rias­de­šimt me­tų gi­liai įlei­do sa­vo ge­ru­mo šak­nis į pa­ra­pi­jos žmo­nių sie­las. Kas šian­die­ną be­sus­kai­čiuos jos at­lik­tos tar­nys­tės dar­bus? Kiek jis ne­re­tai slap­tai, va­ka­re sa­vo ar žmo­nių na­muo­se yra pa­krikš­ti­jęs? Kiek vai­ku­čių ir jau­ni­mo iš­mo­kė ka­te­kiz­mo tie­sų bei pri­ve­dė prie Ko­mu­ni­jos ir Sut­vir­ti­ni­mo? Kiek jis pa­lai­mi­no san­tuo­kų? Kiek kar­tų sku­bė­jo ap­rū­pin­ti ser­gan­tį žmo­gų su sak­ra­men­tais? Kiek pa­ly­dė­jo į Am­ži­ny­bę? Kiek kar­tų su­si­kau­pęs au­ko­jo šv. Mi­šias?“, – pri­me­na Tė­ve­lio Ani­ce­to (kaip gar­bu­sis kle­bo­nas ne­re­tai va­din­tas) dar­bus da­bar­ti­nis Ro­za­li­mo ga­ny­to­jas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas. „Iš tie­sų šis dva­sios ga­ny­to­jas bu­vo dau­ge­liui tik­ru TĖ­VU, ži­nan­čiu sa­vo ga­no­mų­jų var­dus. Ma­no­me, kad dau­ge­lis iš mū­sų esa­me jam li­kę sko­lin­gi už be­ga­li­nę mei­lę kož­nam čia že­mė­je“, – priduria A. Ži­bė­nas.

      „Jis ne tik man, bet ir visiems sutiktiesiems buvo tėvas, brolis, draugas, – apie velionį kalbėjo buvęs rozalimietis kun. A. Kasperavičius. – Stebino jo mokėjimas visus priimti su didele širdies šiluma, kiekviename žmoguje matyti Dievo paveikslą. Klebonas mylėjo kiekvieną sutiktą žmogų, savo širdies gerumu visus užkrėsdavo. Buvo optimistas, todėl jo širdies neaptemdydavo blogis, turėjo subtilų humoro jausmą. Velionis neieškojo garbės, titulų ar turtų ir stengėsi žemiškoje kelionėje visiems atiduoti savo širdį.“

      Iki šiol aktualus kažkada ištartas Tėveliuko palinkėjimas: “Pirmas dalykas- sveikatos. Antras – mažinkit gėrimą. O čia tai jau mūsų žaizda – alkoholis. Ir trečia, sutarimo, susiklausymo šeimoje. Stenkitės vienas kitam patarnaut. Ot tada bus sutarimas šeimoje, nebus erškėčių visokių “.