«

»

Bir
25
2013

Miš­ki­nin­kai at­vė­rė pu­šy­no pa­sau­lį

Rozalimietis drožėjas E. Impolis sukūrė skulptūrinę kompoziciją, primenančią šiame pušyne poilsiavusio J. Biliūno apsakymų herojus.

    Pak­ruo­jo ra­jo­ne prieš Jo­ni­nių sa­vait­ga­lį vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ta nau­ja poil­sia­vie­tė Ro­za­li­mo miš­ko par­ke. Ke­tu­rių ki­lo­met­rų pa­si­vaikš­čio­ji­mų tra­sa su ta­kais bei aikš­te­lė­mis – vie­na pa­trauk­liau­sių ra­jo­no poil­sio vie­tų prie van­dens tel­ki­nio.

Siū­lo­ma dar to­bu­lin­ti

       Penk­ta­die­nio po­pie­tę Ro­za­li­mo miš­ko par­ke kle­gė­jo bal­sai, skam­bė­jo mu­zi­ka. Pak­ruo­jo miš­kų urė­di­ja pri­sta­tė 18 kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų rek­rea­ci­jai įreng­tą miš­ko par­ką su gam­tai pa­žin­ti įreng­tais ta­kais, in­for­ma­ci­niais sten­dais, aikš­te­lė­mis, skulp­tū­ro­mis, žai­di­mų įren­gi­niais vai­kams.

        Urė­di­ja poil­sia­vie­tę bai­gė įreng­ti šį pa­va­sa­rį, ir ji iš kar­to ta­po vie­na mėgs­ta­miau­sių.

      Par­ko ak­cen­tas – aikš­te­lė su est­ra­da ren­gi­niams, skulp­tū­ro­mis, ku­rias su­kū­rė ra­jo­no me­džio dro­žė­jai Egi­di­jus Im­po­lis, Eu­ge­ni­jus Rim­džius ir Pra­nas Mie­žis. Jos pri­me­na Ro­za­li­me bu­vo­ju­sius ra­šy­to­jus Jo­ną Bi­liū­ną, Že­mai­tę, Gabrielę Pet­ke­vi­čai­tę-Bi­tę, Hen­ri­ką Ra­daus­ką ir jų su­kur­tus he­ro­jus.

      Miš­ko ta­kas vin­giuo­ja at­skleis­da­mas ne tik au­ga­lų įvai­ro­vę, bet ir mi­to­lo­gi­nį Zig­man­tiš­kių ak­me­nį. Api­pin­tas le­gen­do­mis di­džiu­lis ak­muo yra va­di­na­mas Ma­ri­jos pė­dos ak­me­niu. Prie jo nuo neat­me­na­mų lai­kų mel­džia­si žmo­nės, pra­šy­da­mi sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo, svei­ka­tos li­go­niams.

      Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to Bio­lo­gi­jos ir miš­ki­nin­kys­tės ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Ed­var­das Riep­šas ap­žiū­rė­jęs miš­ki­nin­kų do­va­ną vi­suo­me­nei, džiau­gė­si at­lik­tų dar­bų ko­ky­be. Jis svars­tė, jog atei­ty­je rei­kė­tų dar įreng­ti priei­gas prie įdo­miau­sių par­ko me­džių, vie­tų, kad lan­ky­to­jams dar la­biau at­si­ver­tų pu­šy­no ver­ty­bės.

      Į Ro­za­li­mo miš­ko par­ko ati­da­ry­mą at­vy­ko už jo iš­sau­go­ji­mą ko­vo­ję ža­lių­jų at­sto­vai, moks­li­nin­kai, miš­ki­nin­kai. Kon­cer­ta­vo ge­riau­si ra­jo­no me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vai.

Pri­si­min­ta ir is­to­ri­ja

      Pak­ruo­jo miš­kų urė­das Ka­zys Gu­das pri­mi­nė, jog poil­sia­vie­tės idė­ja gi­mė dar 2000-ai­sias. Tuo­met pa­gal pa­reng­tą miš­kot­var­kos pro­jek­tą 287,6 hek­ta­ro miš­ko, be­si­drie­kian­čio nuo Lai­čių tven­ki­nio iki Ro­za­li­mo mies­te­lio abi­pus ke­lio Pakruojis–Smilgiai, bu­vo nu­ma­ty­ta iš­va­ly­ti nuo li­gų pa­žeis­tų ir pe­rau­gu­sių me­džių, me­dy­ną at­nau­jin­ti. Ta­čiau tam pa­si­prie­ši­no vi­suo­me­nė, ku­rią su­bū­rė vi­suo­me­ni­nin­kė švie­saus at­mi­ni­mo mo­ky­to­ja Ge­no­vai­tė Val­čiu­kie­nė. Miš­kot­var­kos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bu­vo at­si­sa­ky­ta, o po po­ros me­tų miš­ko ma­sy­vui su­teik­tas miš­ko par­ko sta­tu­sas.

     K. Gu­das dė­ko­jo vi­suo­me­nei už ak­ty­vu­mą ir pri­pa­ži­no, kad jei ne bu­vęs pa­si­prie­ši­ni­mas, šian­dien Ro­za­li­mo pu­šy­nas, nuo neat­me­na­mų lai­kų nau­do­tas tik poil­siui, bū­tų ki­toks.

    Mo­ky­to­jos G. Val­čiu­kie­nės at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te, ant jos ka­po miš­ki­nin­kai pa­dė­jo gė­lių.

     Gam­tos pa­ži­ni­mo ir poil­sio par­ką pro­jek­ta­vo ar­chi­tek­tas Au­ri­mas Veng­ris.

„Pakruojo krašto“ info