«

»

Geg
25
2016

Tėvą ir sūnų Švėgždas prisimenant

   Žmogaus nueitą kelią įprasmina jo nuveikti darbai. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narės, LPKTS Pakruojo filialo pirmininkės Zitos Buržaitės – Vėžienės išleistų knygų kraitis pasipildė jau 20-ąja jos knyga, tai – „Jono Švėgždos gyvenimas po saule“. Nors gyvenimo keliai su Mokytoju Jonu Švėgžda jos nebuvo tiesiogiai suvedę, tačiau kiekvienam iš jų teko nueiti sunkų tremtinio kelią, o Jonui Švėgždai – dar ir atkalėti 8-erius metus lageryje. Pristatydama savo knygą Rozalimo kultūros namuose susirinkusiems klausytojams, Zita Buržaitė – Vėžienė teigė, kad tai, jog jie abu buvo panašaus, skaudaus likimo žmonės, ir paskatino ją parengti knygą apie šią neeilinę asmenybę – rezistentą, politinį kalinį, tremtinį, karininką, dailininką, mokytoją, literatą, saviveiklininką, sodininką Joną Švėgždą, kuris, sugrįžęs iš tremties, 15-ka savo pačių brandžiausių ir kūrybiškiausių metų atidavė Rozalimo vidurinei mokyklai. Šioje solidžioje knygoje – ir paties Jono Švėgždos, jo dukros Laimos Bogužienės, Mokytojo kolegų atsiminimai, ir žurnalistų publikacijos spaudoje, ir literatūrinis Jono Švėgždos palikimas – pasakos, eilėraščiai, ir dailės kūriniai. Visa tai knygos sudarytojos Zitos Buržaitės – Vėžienės kruopščiai atrinkta, parengta leidybai bei palydėta jos žodžiu.

   Rozalimiečiai įdėmiai klausėsi ir kitos į renginį atvykusios viešnios – Pakruojo raj.sav. J.Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės kraštotyrai – Genės Juodytės, kuri prisiminė1992 m. įvykusį savo susitikimą su Mokytoju Jonu Švėgžda ir jo žmona Paulina Švėgždiene bei apžvelgė jų sūnaus dailininko tapytojo ir grafiko Algimanto Švėgždos gyvenimo faktus.

  Šviesuolis, apdovanotas ne vienu talentu, Mokytojas Jonas Švėgžda gyvas jį pažinojusių atmintyje – prisiminimais apie jį pasidalino ir kiti renginio dalyviai.

Rozalimo biblioteka