«

»

Lap
23
2016

Žmonės

  2017 m. Rozalimo miestelis minės 250 metų sukaktį nuo tos datos kada pirmą kartą buvo paminėtas Klovainių bažnyčios metrikų knygoje. Spėjama, kad tais metais Rozalime buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos vardo medinė bažnyčia ir įsteigta parapija.

   Artėjant šiai gražiai progai norime priminti mūsų kraštui nusipelniusius, čia gyvenusius žymius  žmones, reikšmingus įvykius. Publikacijų seriją pradėsime nuo žmonių – Didžių Rozalimiečių.

Jonas Petruitis

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, pulkininkas, memuaristas

      Jonas Petruitis. Gimė 1891 m. lapkričio 7 d. Rozalime. Mirė1943 m. rugsėjo 28 d. Kaune. Lietuvos karininkas, memuaristas.1914 m. baigė Tbilisio karo mokyklą. Už dalyvavimą rusų-turkų kare buvo apdovanotas šv. Anos ordinu.1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Vadovavo pėstininkų kuopai, buvo bataliono vadas, pulko vado padėjėjas. Dalyvavo kovose su bermontininkais ir lenkais.1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Aktyviai dalyvavo1926 m. perversme. Po jo buvo paskirtas Antrosios karo apygardos vadu, vėliau suteiktas pulkininko laipsnis.1927 m. gruodžio mėn. paleistas į atsargą.1940 m. gruodžio mėn. bolševikų areštuotas ir kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.1941 m. birželio 23 d. išvežtas į Minską. Pateko į Červenės žudynes, bet iš jų pabėgo. Parašė atsiminimų knygą „Mūsų žygiai“ (1937), „Kaip jie mus sušaudė“ (1942), ir kt.,  bendradarbiavo „Karyje“, „Karde“, „Mūsų žinyne“, „Ryte“, „XX amžiuje“.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

   Daugiau informacijos:

http://www.partizanai.org/index.php/pulk-j-petruitis-kaip-jie-mus-susaude

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030618/atmi_02.html

Pirmasis tarpukario Lietuvos sveikatos ministras

      Jurgis Alekna. Gimė 1873 m. vasario 4 d. Kutkiškės parapijoje (dabar Utenos r.). Mirė 1952 m. Kaune. Gydytojas, visuomenės veikėjas. Apie 1906 m. dirbo gydytoju Rozalimo miestelyje. 1918-12-26—1919-03-12 Lietuvos valstybės vidaus reikalų viceministras. Pirmasis Sveikatos departamento direktorius.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

 Daugiau informacijos: http://lsveikata.lt/is-gyvenimo/aptiekoriaus-kronikos-pirmasis-tarpukario-lietuvos-sveikatos-ministras-jurgis-alekna-1189

Juozas Šnapštys-Margalis

     Juozas Šnapštys-Margalis. Gimė 1877 m. kovo 29 d. Margių vienkiemyje (Radviliškio v.). Kituose šaltiniuose nurodoma gimimo vieta Dervelių k. Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose. Kunigas, poetas. Pradžios mokyklą lankė Rozalime. Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Kunigavo Latvijoje ir įvairiose Lietuvos vietose. Išleido keletą poezijos rinkinių: „Volungė“ (1900), „Volungė ir vieversėlis“ (1907), „ašarėlės“ (1918). Į lietuvių kalbą išvertė I. Krylovo, A. Mickevičiaus kūrinius, parašė pjesių.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

Daugiau informacijos:

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367164079081/DS.002.0.01.ARTIC

http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf-straipsniai/uzgese-ziburiai/Kun.%20Juozas%20%C5%A0nap%C5%A1tys-Margalis.pdf